Czynności Notarialne

Notariusz dokonuje czynności notarialnych, które są zgodne z prawem i mają charakter dokumentu urzędowego.

LEX EST QUOD NOTAMUS
– to co piszemy stanowi prawo

Notariusz jest powołany do dokonywania następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne, między innymi:
  • umowy sprzedaży,
  • umowy darowizny,
  • umowy zniesienia współwłasności,
  • umowy działy spadku,
  • umowy podziału majątku wspólnego,
  • testamenty,
  • oświadczenia - np. o poddaniu się egzekucji,
  • protokoły dziedziczenia,
  • umowy majątkowe małżeńskie;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia - jest to dokument odpowiadający postanowieniu Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po osobie zmarłej;
 • sporządza pełnomocnictwa;
 • poświadcza własnoręczność podpisów, wzorów podpisów oraz zgodność kopii dokumentów z oryginałem,  datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły - między innymi ze Zgromadzeń Wspólników, Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy i zebrań Wspólnot Mieszkaniowych;
 • sporządza protesty weksli;
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze (na specjalnym rachunku depozytowym) i papiery wartościowe - w związku z dokonaniem w Kancelarii innej czynności notarialnej;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów,
 • poszukuje, na wniosek testatora lub innej osoby posiadającej odpis skrócony aktu zgonu testatora, informacji w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT);
 • składa do Sądu, na żądanie stron elektroniczne wnioski o dokonanie wpisu w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • dokonuje innych czynności wynikających z przepisów szczególnych.

Czynności, o których mowa wyżej powinny być dokonane w siedzibie Kancelarii Notarialnej, jeżeli jednak charakter danej czynności (np. zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej, Zgromadzenie Wspólników bądź Walne Zgromadzenie) lub szczególne okoliczności (np. niemożność opuszczenia lokalu mieszkalnego lub placówki medycznej) przemawiają za dokonaniem czynności poza siedzibą Kancelarii, wówczas czynność ta może zostać dokonana także w miejscu wskazanym przez strony.


Kancelaria notarialna, współpracując z tłumaczami przysięgłymi, ma możliwość obsługi klientów obcojęzycznych.