Dokumenty

Przedstawiamy Państwu standardowy zestaw dokumentów potrzebnych do przygotowania, a następnie dokonania podstawowych czynności notarialnych.

Jednocześnie uprzedzamy, że z uwagi na zmieniające się przepisy i specyfikę konkretnej czynności notarialnej, przedstawiony zakres dokumentacji może ulec rozszerzeniu, dlatego zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu potwierdzenia wymaganych dokumentów.

Nasza Kancelaria jest przygotowana do dokonywania wszystkich czynności notarialnych przewidzianych przepisami prawa, również tych które nie zostały wymienione w niniejszym zestawieniu dokumentów.


 

Czynności dokumentujące nabycie spadku: protokół dziedziczenia i akt poświadczenia dziedziczenia:

 • odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej,
 • zaświadczenie urzędu meldunkowego o nr PESEL osoby zmarłej,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa osoby zmarłej - w przypadku gdy dziedziczy jej współmałżonek,
 • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku dzieci (ewentualnie wnuków lub rodzeństwa) spadkodawcy,
 • dodatkowo  odpis skrócony aktu małżeństwa - w przypadku dzieci (ewentualnie wnuków lub rodzeństwa), które zawierały związek małżeński i przyjmowały nazwisko współmałżonka,
 • testamenty osoby zmarłej - jeśli takie zostały sporządzone.

Sprzedaż / darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego / użytkowego:

 • podstawa nabycia prawa do lokalu (np. przydział lokalu, umowa),
 • zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej – wydawane celem przedłożenia w Kancelarii Notarialnej,
 • dodatkowo dla praw, dla których prowadzona jest księga wieczysta:  odpis zwykły księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej.
 • Uwaga: jeśli dla prawa ma zostać założona księga wieczysta, sądy obecnie wymagają całej historii dokumentacji - podstaw nabycia prawa do lokalu wszystkich uprzednich nabywców.

Sprzedaż / darowizna zabudowanej domem mieszkalnym działki / gruntu:

 • odpis zwykły księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub informacja o braku takiego planu, 
 • wypis z rejestru gruntów oraz dodatkowo wyrys z mapy ewidencyjnej (przy jednoczesnym wydzielaniu działki z dotychczasowej księgi wieczystej),
 • zaświadczenie właściwego urzędu meldunkowego o tym, że pod adresem nieruchomości nie jest zameldowana żadna osoba - na pobyt stały lub czasowy - przy sprzedaży.

Sprzedaż / darowizna lokalu mieszkalnego / użytkowego:

 • odpis zwykły księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • zaświadczenie zarządcy nieruchomości (Wspólnoty Mieszkaniowej/ Spółdzielni) o niezaleganiu w opłatach za lokal,
 • zaświadczenie właściwego urzędu o tym, że pod adresem lokalu nie jest zameldowana żadna osoba - na pobyt stały lub czasowy - przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Sprzedaż / darowizna niezabudowanej działki / gruntu:

 • odpis zwykły księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub informacja o braku takiego planu, 
 • wypis z rejestru gruntów oraz dodatkowo wyrys z mapy ewidencyjnej (przy jednoczesnym wydzielaniu działki z dotychczasowej księgi wieczystej).

INTERCYZA - umowa majątkowa małżeńska

 • odpis skrócony aktu małżeństwa - jeśli jest zawierana przez małżonków, po zawarciu związku małżeńskiego.

PODDANIE SIĘ EGZEKUCJI

 • dokument, z którego wynika obowiązek poddania się egzekucji: np. umowa najmu okazjonalnego lub inna, umowa kredytowa, umowa pożyczki, umowa alimentacyjna itp.