Sprzedaż / darowizna zabudowanej domem mieszkalnym działki / gruntu:

  • odpis zwykły księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej,
  • podstawa nabycia,
  • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub informacja o braku takiego planu, 
  • wypis z rejestru gruntów oraz dodatkowo wyrys z mapy ewidencyjnej (przy jednoczesnym wydzielaniu działki z dotychczasowej księgi wieczystej),
  • zaświadczenie właściwego urzędu meldunkowego o tym, że pod adresem nieruchomości nie jest zameldowana żadna osoba - na pobyt stały lub czasowy - przy sprzedaży.