Czynności dokumentujące nabycie spadku: protokół dziedziczenia i akt poświadczenia dziedziczenia:

  • odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej,
  • zaświadczenie urzędu meldunkowego o nr PESEL osoby zmarłej,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa osoby zmarłej - w przypadku gdy dziedziczy jej współmałżonek,
  • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku dzieci (ewentualnie wnuków lub rodzeństwa) spadkodawcy,
  • dodatkowo  odpis skrócony aktu małżeństwa - w przypadku dzieci (ewentualnie wnuków lub rodzeństwa), które zawierały związek małżeński i przyjmowały nazwisko współmałżonka,
  • testamenty osoby zmarłej - jeśli takie zostały sporządzone.