Sprzedaż / darowizna lokalu mieszkalnego / użytkowego:

  • odpis zwykły księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej,
  • podstawa nabycia,
  • zaświadczenie zarządcy nieruchomości (Wspólnoty Mieszkaniowej/ Spółdzielni) o niezaleganiu w opłatach za lokal,
  • zaświadczenie właściwego urzędu o tym, że pod adresem lokalu nie jest zameldowana żadna osoba - na pobyt stały lub czasowy - przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.